ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 1. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพ อันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์
 2. ไม่อนุญาตเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 3. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 4. ไม่อนุญาตให้มีประเด็น เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน
 5. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 6. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 7. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร และความรุนแรง
 8. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
 9. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 10. ไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 11. ไม่อนุญาตให้เสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

ข้อตกลง

 1. ความเป็นเจ้าของใน รูปภาพ และบทความ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thetrippacker.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของบทความหรือรูปภาพนั้น
 2. เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะนำรูปภาพ และบทความของเจ้าของลิขสิทธิ์ ไปประชาสัมพันธ์ในสื่ออื่นที่เป็นของเว็บไซต์ เช่น ใน Facebook Fanpage โดยจะไม่ตัดทอน หรือแก้ไขสิ่งที่บ่งบอกถึงลิขสิทธิ์ออก และทำการให้เครดิตแก่เจ้าของรูปภาพและบทความนั้นในทุกครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์
 3. หากมีรูปภาพ บทความ ข้อความ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับแนวทาง "สังคมของคนรักการท่องเที่ยว" หรือรูปแบบที่นอกเหนือจากแนวทางหลักของเว็บไซต์ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะทำการลบ ส่วนดังกล่าวออก โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้กระทำการดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษหรือเอาความ
 4. เว็บไซต์ www.thetrippacker.com ขอต่อต้านและประนามสำหรับผู้ที่นำรูปภาพ หรือบทความทั้งจากของเว็บไซต์เอง หรือจากผู้ที่เข้ามาทำเผยแพร่รายอื่น ไปใช้เป็นประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบหรือตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระผิดกฎหมายตามพ.ร.บทรัพย์สินทางปัญญา และหากมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นให้ถือเป็นประเด็นที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของทางเว็บไซต์สามารถกระทำได้ แล้วแต่ความเหมาะสม กาละเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้ทราบล่วงหน้า