ค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
  • โพสต์-1
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  พระธาตุบังพวน ชวนดูสัตตมหาสถาน

   

  นอกจากบั้งไฟพญานาคแล้ว ในจังหวัดหนองคายยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเชื่อว่ามีเมืองมีวังพญานาคอยู่ที่นี่มีถ้ำประหลาดที่เชื่อกันว่าเป็นถ้ำพญานาคมีคนเคยเห็นสัตว์ตัวยาวในแม่น้ำโขงที่เชื่อกันว่าเป็นพญานาค มีร่องรอยที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคมีวัดที่เกี่ยวพันกับพญานาครวมไปถึงมีพระธาตุที่มีความเกี่ยวโยงกับพญานาคอย่าง “พระธาตุบังพวน” ประดิษฐานอยู่


  พระธาตุบังพวน” เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือ “ภูเขาลวง” ริมน้ำบางพวน (หรือภูลวง) เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุ่มน้ำโขงพญานาคได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่ามาจากตำนานอุรังคธาตุเหมือนกันแต่ที่มาของการกำเนิดพระธาตุไม่เหมือนกันคือเชื่อว่าหลังการก่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จสิ้นเหล่าพระอรหันต์ 500 องค์ที่ทำการสร้างพระธาตุพนมได้เดินทางไปอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านำมาประดิษฐานไว้ยังสถานที่ 4 แห่งในเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทน์โดยหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุบังพวนนั่นเอง


  นั่นเป็นที่มาคร่าวๆ จากตำนานอุรังคธาตุซึ่งแตกต่างไปจากตำนานความเชื่อพื้นบ้านที่แม้จะไม่ได้ระบุยุคสมัยการสร้างพระธาตุบังพวนแต่ได้ระบุว่าคำว่า บังพวน” แผลงมาจากคำว่า บังคน” (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้โผ่น”) ที่แปลว่ากระเพาะปัสสาวะซึ่งเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ภายในบรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในขณะที่หลักฐานทางโบราณคดีไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าพระธาตุบังพวนสร้างขึ้นในสมัยใด กระทั่งปี พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติจนพระธาตุบังพวนพังทลายลงมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 ทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ตามแบบรูปทรงเดิม และทางวัดจัดให้มีการเฉลิมฉลองสมโภชองค์พระธาตุกันทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

  • โพสต์-2
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556
  • โพสต์-3
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  ในวัดพระธาตุบังพวนนอกจากจะมีพระธาตุบังพวนเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นเจดีย์ประธานแล้ว ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สถูปเจดีย์เก่าแก่พระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้างที่น่าสนใจยิ่ง โบสถ์โบราณที่เหลือเพียงซากอิฐก่อระดับเอว รวมถึงสถานที่เกี่ยวกับพญานาคอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค”สระน้ำเก่าแก่สุดคลาสสิคที่มีตำนานเล่าว่าหลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน ซึ่งเชื่อว่านี่คือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบังพวน จึงมีการขุดเป็นสระน้ำขึ้นในภายหลังและมีการสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระแห่งนี้ อันถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด สมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็จะมีการนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในปัจจุบันน้ำในสระแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆ ในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำ

  ของดีในวัดพระธาตุบังพวนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในวัดยังมี สัตตมหาสถาน” โบราณที่เป็นของดีระดับโลกหลงเหลือในโลกนี้อยู่เพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทยมีที่วัดเจดีย์เจ็ดยอดเชียงใหม่และที่วัดสุทัศน์ กทม. ซึ่งสัตตมหาสถานนั้นคือ การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง ได้แก่ “โพธิบัลลังก์” “อนิมมิสเจดีย์” “รัตนจงกรมเจดีย์” “รัตนฆรเจดีย์” “อชาปาลนิโครธเจดีย์” “มุจลินทเจดีย์”และ “ราชายตนะเจดีย์”  ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือซากโบราณของสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง

  • โพสต์-4
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556
  • โพสต์-5
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  Note

  สัตตมหาสถานคือ การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7 แห่ง (7 สิ่ง) ได้แก่

  โพธิบัลลังก์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์เป็นเวลา7 วันภายหลังการตรัสรู้ในช่วงสัปดาห์แรกจากนั้นจึงเสด็จลงจากวัชรอาสน์

  อนิมมิสเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ในสัปดาห์ที่2 เป็นเวลา7 วันโดยมิได้กะพริบพระเนตรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์ช

  รัตนจงกรมเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมในสัปดาห์ที่3 อยู่7 วันเพื่อแสดงปาฏิหาริย์และบรรเทาความกังขาของเทวดา

   

  - รัตนฆรเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกในสัปดาห์ที่4 เป็นเวลา7 วันในเรือนแก้วที่เทพยดานิมิตถวาย
   

  - อชาปาลนิโครธเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะเป็นเวลา7 วันเพื่อเสวยวิมุตติผลสมาบัติในสัปดาห์ที่ 5 โดยทรงมีพุทธฎีกาต่อนางมารว่าพระองค์ทรงละซึ่งกิเลสหมดสิ้นแล้ว
   

  - มุจลินทเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นจิกเสวยวิมุตติผลเป็นเวลา7 วันในสัปดาห์ที่6 ใกล้สระน้ำโดยมีพญานาคนาม“มุจจลินท์” ขึ้นมาแผ่พังพานป้องกันลมฝนให้พระพุทธองค์
   

  - ราชายตนะเจดีย์: สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นเกดเสวยวิมุติผลสมาบัติเป็นเวลา7 วันโดยมีพระอินทร์ถวายผลสมอทิพย์และมี2 พาณิชย์หนุ่มถวายข้าวสัตตุจึงเกิดปฐมอุบาสกในพุทธศาสนาขึ้น

  • โพสต์-6
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556

  Editor's Comment

  • จุดเด่น:
  • พระธาตุบังพวน พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ตามตำนานอุรังคธาตุ รวมถึง สัตตมหาสถานที่สำคัญ ที่นับเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือซากโบราณครบทั้ง 7 สิ่ง ซึ่งไม่ควรพลาดในการเที่ยวชมให้ได้ซักครั้ง
  • จุดด้อย:
  • บริเวณภายในวัดไม่ค่อยจะมีป้ายกำกับเพื่ออธิบายถึงโบราณสถานในจุดต่างๆ เท่าที่ควร ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า ก็อาจจะพลาดชมสิ่งสำคัญภายในวัดไปอย่างน่าเสียดาย
  • ข้อสรุป:
  • วัดพระธาตุบังพวน เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวเมืองหนองคายให้ความเลื่อมใส ศรัทธามาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีความเชื่อ และตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญมากแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาเที่ยวชม และศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผ่านซากโบราณสถานต่างๆ ภายในวัด
  คะแนน
  • โพสต์-7
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  ข้อมูลทั่วไป

  ที่อยู่ : 172 บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

  GPS : 17.743996, 102.681348

  ค่าธรรมเนียม : ไม่มี

  ช่วงเวลาแนะนำ : ตลอดทั้งปี

  ไฮไลท์ : สัตตมหาสถาน การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7 แห่ง ซึ่งที่พระธาตุบังพวน นับเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลือซากโบราณครบถ้วนทั้ง 7 สิ่ง

  กิจกรรม : สักการะพระธาตุบังพวน และเดินเที่ยวชมสัตตมหาสถานที่สำคัญ และสระพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์

  • โพสต์-8
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  วิธีการเดินทาง

  พระธาตุบังพวนอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 23 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย-อุดรธานี) มุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 11 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 211 ทางไปอำเภอท่าบ่อเมื่อมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 10 จะเห็นวัดอยู่ด้านขวามือ

  • โพสต์-9
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15, 2556
  • โพสต์-10
  theTripPacker •  พฤศจิกายน 15 , 2556

  แกลลอรี่รูปภาพ

 1. โหลดเพิ่ม