ที่นี่ปากพะยูน

ทะเลสาบสงขลา หรือ ทะเลสาบพัทลุง ที่ตั้งแหลมมลายู ช่วงยาวสุด 80 กิโลเมตร
ช่วงกว้างสุด 20-25 กิโลเมตร
พื้นน้ำ 1,040 ตารางกิโลเมตร
เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

(อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง)
10/42561
-------------------------------------------------------------
ทะเลปากปาะพะยูน มีเกาะทั้งหมด 
1เกาะหมาก 
2เกาะนางคำ 
3เกาะสีเกาะห้า 
4เกาะกระ 
5เกาะราบ
เกาะสี่เกาะห้ามีถ้ำโพรงมากมาย เป็นแหล่งอาศัยทำรังของนกนางแอ่นทะเลจำนวนมากเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะรังนก”.
---------------------------------------------------------

ทะเลสาบงาม เมืองสามแผ่นดิน
ถิ่นรังนกนางแอ่น แท่นพระนอนยอดเขา
ภูมิลำเนาสัตว์น้ำกร่อย
-------------------------------------------------------------
อำเภอปากพะยูนตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 63 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากที่สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน รวมทั้งอำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอสทิงพระ (จังหวัดสงขลา)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร (จังหวัดสงขลา)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง (จังหวัดสงขลา) และอำเภอป่าบอน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าบอนและอำเภอบางแก้ว
--------------------------------------------------------------------
อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อ อำเภอทักษิณ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2445 ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่ออำเภอปากพะยูน 
------------------------------------------------------------------
ทะเลสาบสงขลา หรือ ทะเลสาบพัทลุง ที่ตั้งแหลมมลายู ช่วงยาวสุด 80 กิโลเมตร
ช่วงกว้างสุด 20-25 กิโลเมตร
พื้นน้ำ 1,040 ตารางกิโลเมตร
เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม
--------------------------------------------------------------------
การเดินทางจากหาดใหญ่มาอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ชม. นาที 58 กม มีรถตู้ หาดใหญ่-ปากพะยูน รถสองแถวหาดใหญ่-ปากพะยูน รถไฟลงสถานีรถไฟหารเทา