Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์ : สัมัสวิถีชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามแนวพระราชดำริ

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 16 ผู้ที่มีความคิดน้อย ย่อมนิยมชมชื่นในปัญญาแห่งมนุษย์ในปัจจุบัน และเหยียดดูถูกบรรพชนของตนเอง แต่ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมพินิจนับถือบูรพชนหรือโบราณชนเป็นอย่างดี โดยฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อกำเนิดศิลปวิทยาและประดิษฐ์วัตถุหรือในศิลปวิทยา นั้นๆ ได้ มนุษย์อีกคนหนึ่งไม่สามารถคิดเช่นนั้นได้ เมื่อเห็นว่าเหมาะดีแล้วก็นำเอาไปใช้ศึกษาและปฏิบัติตาม กล่าวโดยเฉพาะศิลปวิทยา หมู่หรือคณะ หรือว่าบุคคลที่บรรลุความเจริญจำต้องนับถือความรู้ของกันและกัน จำต้องศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกัน เพราะเหตุนี้ ผู้มุ่งความเจริญจึงพากันพยายามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกำลังความ สามารถ เหล่านี้เป็นข้อแสดงถึงความเอาอย่างหรือความตามกันในความรู้ แม้ในทางความประพฤติก็เช่นเดียวกัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพประกอบ วิหารลายคำ วัดวังคำ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

แสงแห่งความศรัทธา .... ขอบใจน้องน้ำหวาน Montratikarn Labboonluang ที่ช่วยชี้เป้า หาวัดนี้จนเจอ ขับรถหลงอยู่นาน ... เออ ไปทางลูกรังเกือบ 9 กม.

มุมมอง ด้านหลัง (เลนส์ เก็บไม่หมด T^T")

วัดสวย ... เสียดายไปไม่ตรงช่วงงานบุญ วัดเลยปิด ไม่ให้เข้าชม ........ ไปจากบ้าน 133 กม. ขับรถทางลูกรังอีก เกือบ 9 กม. ปล. อยากได้เลนส์วาย แง่ๆๆ เก็บภาพไม่หมด T^T"

เที่ยวกาฬสินธุ์เมืองไดโนเสาร์

  1,264

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

  974

พระธาตุยาคู ศิลปะในสมัยทวารวดี พระธาตุประจำอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์