Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

จังหวัดพิจิตร

 

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ขับมอไซด์ ชมวิว

  1,912

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเเรียกว่าอะไร เลยบึงสีไฟ จ.พิจิตร ถ่ายเมื่อนานมาแล้วครับ ตอนที่เขากำลังเริ่มสร้าง

ยามเย็นย่ำค่ำกับบึงสีไฟ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด