Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in

DESCRIPTION

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิท่านแรก พ.ศ.2360 - 2369 ชาวชัยภูมิร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ.2508 อยู่ใจกลางเมือง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

COMMENTS

Map
Graphs of happiness