Search and share travel destinations and experiences in Thailand Sign up Log in
 
ย้อนรอยเมืองแห่งประวัติศาสตร์ @ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี (Mueang Lopburi District) จ.ลพบุรี
  • Posts-1
  Minny •  September 04 , 2015

  แผนที่พอสังเขป

  • Posts-2
  Minny •  September 04 , 2015

  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ @ลพบุรี

            ที่แรกที่เราจะไปคือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดอารามในตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้ง องค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังปรากฎบนผลงานภาพจิตกรรม 8 จอมเจดีย์แห่งสยาม ณ วัดเบญจมบพิตร อีกด้วย

   

  • Posts-3
  Minny •  September 04 , 2015

            วิหารหลวง เป็นส่วนที่ถัดจากศาลาเปลื้องเครื่อง (ปัจจุบันศาลาเปลื้องเครื่องคงเหลือเพียงเสาเอน) วิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่มาก ประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบกอธิคของฝรั่งเศส ภายในสร้างฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป

   

  • Posts-4
  Minny •  September 04 , 2015

  บรรยากาศภายนอกรอบๆวิหารหลวงค่ะ

   

  • Posts-5
  Minny •  September 04 , 2015

            พระอุโบสถขนาดย่อม ทางทิศใต้ของวิหารหลวงเป็นพระอุโบสถขนาดย่อมประตูหน้าต่างเป็นแบบฝรั่งเศสทั้งหมดค่ะ

   

  • Posts-6
  Minny •  September 04 , 2015

            พระปรางค์ประธาน ห่างไปทางทิศตะวันตกของวิหารหลวงเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี สร้างเป็นพุทธเจดีย์ องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูน มีเครื่องประดับลวดลายเป็นพระพุทธรูปและพุทธประวัติที่ลายปูนปั้นหน้าบันพระปรางค์แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา นิกายมหายานค่ะ

   

  • Posts-7
  Minny •  September 04 , 2015

  พระนารายณ์ราชนิเวศน์ @ลพบุรี

            พระนารายณ์ราชนิเวศ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยชาวเมืองลพบุรีเรียกกันติดปากว่า "วังนารายณ์ราชนิเวศ"

   

  • Posts-8
  Minny •  September 04 , 2015

  พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)

            นั่งไกรสรสีหราช หรือ พระที่นั่งเย็น หรือพระตำหนักทะเลชุบศรเป็นพระที่นั่ง ที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์มาหาราช ณ เมืองลพบุรี เหตุที่ใช้พระที่นั่งเย็นเป็นที่ศึกษาจันทรุปราคามีบันทึกของชาวฝรั่งเศสว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมองท้องฟ้าได้ทุกด้าน มีพื้นที่กว้างพอในการติดตั้งเครื่องมือ

   

   

  • Posts-9
  Minny •  September 04 , 2015

  ปิดท้ายด้วย ปรางค์สามยอด ค่ะ